Предприемачът Венцеслав Ралев

    Предприемачът е човек, който подема нова инициатива с цел печалба. Така поне твърди енциклопедията Уикипедия (www.wikipedia.org), а тя рядко лъже. Думата е от френски произход и произлиза от глагола "entreprendre" - предприемам. Широко разпространено е разбирането, че има два вида бизнесмени - предприемачи и управители на бизнес. Първите започват или подкрепят нов бизнес, а вторите поемат управлението му, когато той вече е зрял и стабилен. Това се дължи на факта, че уменията, необходими за двата вида дейности, са различни. Докато новият бизнес има нужда от агресивно пробиване на нова ниша, развитото предприятие има нужда от стабилно и устойчиво управление. В съвременната икономика на предприемачите се отдава особено голямо значение, защото те генерират икономически растеж и конкурентоспособност на националните икономики. Уникалните продукти (стоки и услуги), които често са резултат от предприемаческа дейност, са продукт, който има своя собствена пазарна ниша, сравнително независима от международната финансова конюнктура.

    Някои определения поставят акцента в определението върху иновативността. Тя може да включва:

  1. Нови продукти - стоки, които до момента не са предлагани активно на пазара. В областта на д-р Венцеслав Ралев такъв иновативен продукт са композитните щифтове за изграждане на силно разрушени зъби
  2. Нови производствени методи и нови услуги
  3. Нови пазари
  4. Нови форми на организация

    Резултатът е създаване на търсене, което от своя страна генерира богатство. Формулата е следната - комбиниране на икономически ресурси по иновативен начин, създаване на търсене за предлаганата стока/услуга и парични приходи от продажби, които надхвърлят началната инвестиция. Резултатът е печалба (profit). Някои хора неправилно използват термина "предприемачество" когато имат предвид "собственост на малък бизнес". Основни отличителни черти са в мащаба на начинанието - в съвременния свят доста предприемачи успяват да развият среден и едър бизнес от нулата. Благодарение на съвременния глобализиран свят с всички информационни технологии и бързата комуникация между хора от различни браншове, държави и социални прослойки нещата са много динамични - в сравнение с времето отпреди 25 години възможностите са много повече. В други времена и епохи пък е имало много сектори, които са на практика неразработени и също осигуряват възможности за развитие на смелите и инциативни хора - транспортът в Америка в средата на Деветнадесети век например за две деситилетия прави много хора богати и променя страната коренно. В епохата на Великите Гоеографски Открития от много страни започват да се доставят суровини и ресурси, които също променят икономиката на Европа и т.н. Историята изобилства с множество примери.

Интернет    Здравеопазване в България    Връзки с инвеститорите    Зъболекари в България    Зъбни импланти    Сепсис    Венцеслав Ралев

www.dentalimplants.bg    www.bg-tourinfo.com    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    www.ralev.name    www.ralev-dental.bg    www.simeonov.ws

За да има вероятност човек да се изяви като предприемач, е необходима по-специална психологическа нагласа. Психологически компонент в предприемачеството проличава, ако се уточнят мотивите, които карат един активен стопански субект да регистрира фирма и да започне собствен бизнес. Към тези мотиви се отнася усещането, че хората предпочитат да работят самостоятелно и без началници, да вземат собствени стопански решения, да управляват съдбата си и при това да реализират по-високи доходи. В случаите, когато един индивид притежава подобна мотивация и има подходяща професионална подготовка, има предпоставки той да започне предприемаческа дейност. Така или иначе, малко хора са с такава нагласа - според различни социологически проучвания много по-голям е относителният дял на хората, които желаят да работят като наемни работници или в бюджетната сфера. Всъщност най-важната разлика между предприемача и всички останали е тази, че първият поема пресметнат, но реален стопански риск. Предприемачът може да спечели, но може и много да изгуби, ако фирмата му фалира. Като всяка стопанска дейност и предпиемаческата има и отрицателни страни - повишено трудово натоварване, работа в извънработно време, липса на време за семейство, хоби и развлечения; от там произтичат неудобства, които се дефинират от психолозите като цялостна промяна в стила и начина на живот. И тъй като пазарната икономика е демократична система, всеки сам решава дали да започне кариера на предприемач или да продължи да работи в бюджетния сектор или в сферата на наемния труд. В зависимост от психологията на индивида отрицателните страни на предприемачеството се възприемат понякога като положителни - от хора, за които работата се възприема като призвание, възможност за лично удовлетворение и цялостно развитие на личността.

При анализа на различни пазарни субекти и ситуации нашият екип стигна до някои важни изводи. Така например при сегашното технологично развитие на обществото в идеалния случай не е възможно един индивид да не работи активно и да получава достатъчно средства за нормален живот и покриване на елементарни разходи. Възможно е след около 50 години да се достигне до нива на проиводството и добива на енергия, при които около 70 % от човечеството да няма нужда да упражнява какъвто и да било труд. Въпреки че демографите предупреждават за възможни хуманитарни кризи при нарастване на населението на Земята над 9 - 10 милиарда човека, възможно е нашите внуци да живеят в един съвсем различен свят. Погледнато назад, само преди 200 години по-голямата част от света е живеела на практика във феодалния строй; от изобретяването на парната машина до Световната Финансова Криза през 2008 - 2010 година човечеството напредва технологично с все по-голяма скорост и след половин век може би няма да има нужда хората да се занимават с добив и производство на ресурси и блага.

www.isadent.net    www.ralev-dental.biz    www.ralev-dental.net    www.ralev-dental.eu    www.bg-tourinfo.info    www.maxillofacial.bg

Синус лифтинг    Пловдив